Near Eastern Affairs
October 17, 1952 — Trouw (Netherlands)

The Mossadegh Project | March 14, 2020                     


This item ran in Trouw (“Faithful”) newspaper in the Netherlands. First is the original in Dutch, followed by an English translation.
Trouw (Netherlands) newspaper

PERZIË

HET is een tragische samenloop van gebeurtenissen, dat op dezelfde dag, waarop Britse ministers te Londen met de Turkse minister-president en minister van Buitenlandse Zaken be-sprekingen hielden over de toestand in de gebieden van het Nabije Oosten, minister-president Mossadegh te Teheran in een radiorede bekendmaakte, dat zijn regering de diplomatieke betrekkingen met Engeland heeft verbroken.

Gelijk Turkije in het Noordwesten is Iran in het Zuidoosten een eigenlijk onmisbare schakel in het defensief systeem, dat het Westen in dit zeer gevoelige gebied zo gaarne wil opbouwen. Zo stevig Turkije na de oorlog van meet aan verankerd was in de gemeenschappelijke inspanning van het Westen, zo brokkelig is de Zuidelijke flank van de Oriënt in dit systeem geworden: Egypte in het Zuidwesten, Iran in het Zuidoosten.

Al deze drie landen bezitten strategische knooppunten: Turkije — de zeeëngten der Dardanellen [Dardanelles] en de land-barrière naar het Zuiden. Egypte — het Suezkanaal. Iran — de Perzische Golf. Het land zelf vormt de dunste plek ui de wand, welke het Sowjet.PERSIA

IT IS a tragic confluence of events that on the same day that British ministers in London discussed with the Turkish Prime Minister and Foreign Minister the situation in the areas of the Near East, Prime Minister Mossadegh in Tehran announced in a radio speech that his government had cut diplomatic relations with England. [Oct. 16th broadcast]

Like Turkey in the Northwest, Iran in the Southeast is an indispensable link in the defensive system that the West is eager to build in this very sensitive area. After the war, Turkey was firmly anchored in the common effort of the West from the outset, so crumbly has the South flank of the Orient become in this system: Egypt in the Southwest, Iran in the Southeast.

All these three countries have strategic hubs: Turkey — the Dardanelle straits [Dardanelles] and the land barrier to the South. Egypt — the Suez Canal. Iran — the Persian Gulf. The land itself forms the thinnest spot on the wall, which is the Soviet.


Divvying Up the Loot: The Iran Oil Consortium Agreement of 1954
Divvying Up the Loot: The Iran Oil Consortium Agreement of 1954

Search MohammadMossadegh.comRelated links:

Consecuencias de una desenfrenada demagogia | La Vanguardia, Aug. 20, 1953

Mossadegh at the Hague | Limburgsch Dagblad, June 10, 1952 (PHOTO)

Persia | The Daily Gleaner (Kingston, Jamaica) Aug. 5, 1953MOSSADEGH t-shirts — “If I sit silently, I have sinned”

Facebook  Twitter  YouTube  Tumblr   Instagram